top of page

About us

 Staff 

Professor:
Kazuya Iwamoto, PhD  profile 

Associate Prof:
Miki Bundo, PhD  profile 

Assistant Prof:
Yutaka Nakachi, PhD  profile 

​Technical staff:
Emi Kiyota

Yuko Imamura​

Assistant:
Yukiko Matsumoto

 Graduate Students 

Mustakim Billah Mohammad

Ayaka Fujii, MD

Hikari Matsubara, MD

Chu Guo

Yutaro Yanagida, MD

Kazunari Mizuno

Keiya Akamine

Wanyi Zhang

 Visiting Researchers 

Tempei Ikegame, MD, PhD (the University of Tokyo)

Kazuhiro Yoshiura, PhD (Kumamoto University)​

Hiroko Sugawara, MD, PhD (Fukuoka university hospital)

Satoshi Kikkawa​​, PhD (Hiroshima Univiersity)

Shinya Fujii, PhD​ (the University of Tokyo)

 Visiting Students (undergraduate) 

Tomonari Miyatake 

Megumi Miyagawa

Daisuke Okamoto

 Alumni 

Junko Ueda

Tempei Ikegame

Yui Murata

Ryota Kuroki

Masaki Nishioka

Risa Watanabe

Jianbin Du

Momoko Okuda

bottom of page